Statuten

De stichters van de vereniging zijn:

Richard Vereecken, Robert Vermeyelen, Robert Daveloose, Jozef Mus, Mathieu Noten, Marc Van de Venne, Mevr. Vereecken – Van Schooten

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam : GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en is de Nederlandstalige afdeling van de Koninklijke Belgische Turnbond vzw.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent – Zuiderlaan 13 in het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel de organisatie en ontwikkeling van de gymnastiek - in al haar facetten - in het Vlaamse land te bevorderen.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

De werking van de vereniging zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de decreten voor de erkenning en subsidiëring van sportfederaties, waaronder het decreet van niet-betaalde sportbeoefenaar, het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.

De vereniging aanvaardt de regels van de democratie en onderschrijft het Europees verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

De vereniging zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vereniging en bij haar aangesloten clubs tegen te gaan door een correcte toepassing van de bestaande wetgeving. Zij zal tevens sanctionerend optreden bij misbruiken.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel in de plaats waar de vereniging haar zetel heeft. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

Elke vereniging die behoort tot de Vlaamse Gemeenschap en die tot doel heeft de gymnastiek in al haar facetten te beoefenen, kan effectief lid worden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Feitelijke verenigingen kunnen geen lid worden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Deze verenigingen worden vertegenwoordigd door één natuurlijk persoon. Enkel de natuurlijke personen die aangesloten zijn bij een vereniging, met als doel de gymnastiek te beoefenen, kunnen optreden als vertegenwoordiger van de feitelijke verenigingen.

ARTIKEL 7

De Raad van Bestuur kan, onder de door haar te bepalen voorwaarden, andere personen als ereleden, adviserende of toegetreden leden tot de vereniging toelaten:

 • Het erelidmaatschap wordt door de Raad van Bestuur toegekend op basis van verdiensten. De voorwaarden worden bepaald in het huishoudelijk reglement.
 • Een adviserend lid kan door de Raad van Bestuur worden uitgenodigd op vergaderingen om een beroep te doen op zijn/haar deskundigheid.
 • Een toegetreden lid is een groepering of een community die op georganiseerde wijze sportactiviteiten organiseert welke gelinkt zijn aan gymnastiek. Het betreft onder meer Freerunning, Parkour, Slackline,…. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

Geen van bovenvermelde categorieën beschikt over een effectief lidmaatschap. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering, wel kunnen ze uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 8

De maximum bijdrage voor de effectieve leden bedraagt 500 Euro

ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Het ontslag zal onmiddellijk na dit schrijven ingaan.

Het lidmaatschap van effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald hebben binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning. Effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de gestelde termijn van de aanmaning worden geacht ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vijf leden. Enkel natuurlijke personen die lid zijn van en voorgedragen worden door een aangesloten vereniging of club bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw kunnen bestuurder worden.

§ 2 Onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie tussen Gymfed en BRSF Vlaanderen vzw, wordt voor de periode 2016-2020 één bestuursmandaat in de Raad van Bestuur voorbehouden voor een vertegenwoordiger aangeduid vanuit BRSF Vlaanderen vzw. Dit mandaat neemt een start vanaf het moment dat de fusie uitwerking krijgt en loopt tot het einde van de lopende periode waarvoor de huidige bestuurders aangesteld zijn.

ARTIKEL 12

§1. De bestuurders worden verkozen voor een periode van vier jaar en zijn opnieuw herkiesbaar, maximaal voor drie opeenvolgende mandaatperiodes. Dit betekent dat zij voor een periode van twaalf aaneengesloten jaren een mandaat als bestuurder van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw kunnen uitoefenen.

§2. Om de 2 jaar kan de algemene vergadering van de Gymnastiekfederatie maximaal de helft van de leden van de Raad van Bestuur verkiezen en /of herkiezen.

De voorzitter en de financieel beheerder kunnen nooit in hetzelfde jaar worden verkozen of herkozen.

Indien er tussentijds een vervanger wordt benoemd, geldt deze benoeming slechts voor de resterende periode

van het betreffende mandaat

§3. Overgangsregeling. Tijdens de Algemene vergadering van 2017 zal een gefaseerde rooster voor enerzijds vrijwillig ontslag en herverkiezing voor de helft van de mandaten vanaf 2018 en voor de andere helft van de mandaten vanaf 2020, ter kennisgeving worden voorgelegd:

- In 2018 zijn de financieel beheerder en vier bestuurders (her)verkiesbaar.

- In 2020 zijn de voorzitter en vier andere bestuurders ( her) verkiesbaar.

- De vertegenwoordiger aangeduid vanuit BRSF Vlaanderen vzw., blijft lid van de raad van bestuur tot en met 2020, dit in toepassing van het art.11 §2.

§4. De periode zoals vermeld in art12§1 van drie opeenvolgende mandaatperiodes neemt een aanvang hetzij in 2018, hetzij in 2020 voor elkeen die zich hiervoor op een reglementaire wijze kandidaat stelt voor de raad van bestuur.

§5. Het mandaat van bestuurder van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw., is een mandaat dat op volledig vrijwillige basis wordt opgenomen. Er is geen enkele renumeratie aan verbonden. Enkel kosten gemaakt in uitvoering van dit mandaat worden integraal gecompenseerd.

ARTIKEL 13

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar bij gewone meerderheid der stemmen. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Benoeming, herverkiezing, ontslag, aftreden en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur worden gepubliceerd.

ARTIKEL 14

Zo door vrijwillig ontslag, het aantal bestuurders onder het vereiste aantal, zoals vermeld in art.11§1, is teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien door de eerstvolgende algemene vergadering.

ARTIKEL 15

§1. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een financieel beheerder, een ondervoorzitter en maximaal zeven leden. De kandidaatstelling dient schriftelijk aan de Raad van Bestuur gericht te worden, minstens drie weken voor de Algemene Vergadering. De kandidatuur wordt vergezeld van een curriculum vitae en een motivatie. De voorzitter, financieel beheerder en ondervoorzitter worden op functie verkozen. De 7 andere leden worden vrij verkozen. Er worden geen functies toegekend aan de zeven overige leden, omdat het van wezenlijk belang is dat de Raad van Bestuur als college toeziet en waakt over de evolutie en voortgang van de organisatie in functie van de strategische doelstellingen en werking. De raad van bestuur wordt ambtshalve aangevuld met de directeurs. Deze personen hebben geen stemrecht in de raad van bestuur. Eén van de directeurs wordt aangeduid als secretaris - generaal.

§2. Het profiel van een lid van de Raad van Bestuur.

Een bekwaam bestuurder.

 • Hij/zij is zich goed bewust van zijn rol als lid van de Raad van bestuur (RvB), de rol van de directeurs, de rol van coaches en medewerkers, zowel professionele, als vrijwillige en de rol en functie van de Algemene vergadering (AV) ten aanzien van het beleid, de werking en het personeel.
 • Hij/zij heeft een ruime dossierkennis en is in staat snel expertise op te bouwen. Hij/ zij heeft interesse in alle aspecten van de brede werking van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w., al dan niet gecombineerd met een bijzondere interesse en deskundigheid in een of meerdere deelgebieden of sportieve disciplines.
 • Hij/ zij gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
 • Hij/ zij is vergadertechnisch sterk (Luisteren, constructief overleggen, besluitvaardig zijn).
 • Hij/ zij heeft een basiskennis van wetgeving en regelgeving van en over het sportlandschap.
 • Hij/zij is bewust van het belang van een veilig sportklimaat.
 • Hij/zij heeft verantwoordelijkheidszin en reflecteert op het eigen handelen.
 • Hij/zij houdt zich aan de gedragscode voor bestuurders.

Een positieve en constructieve bestuurder.

 • Hij/zij heeft enkel oog voor het algemeen belang van de organisatie.
 • Hij/zij draagt de waarden uit van de Gymfed. en promoot de organisatie binnen zijn/ haar netwerk op een positieve wijze.
 • Hij/zij beschikt over die communicatieve en intellectuele competenties om vlot en diplomatisch contacten te kunnen opbouwen en onderhouden met de belangrijkste stakeholders en clubvertegenwoordigers, maar ook met individuele leden.
 • Hij/zij heeft een draagvlak in de organisatie, onderhoudt dit en is in staat dit uit te bouwen en te versterken.
 • Hij/zij is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met wat beslist werd in de RvB, ook indien beslissingen niet zijn/haar mening volgen.
 • Hij/zij aanvaardt op democratische wijze een tot stand gekomen besluit binnen de RvB, ook al is hij/zij er niet mee akkoord. Hij/zij verdedigt collegiaal een dergelijk besluit ten opzichte van derden.

Een communicatieve bestuurder.

 • Hij/zij kan vlot en open communiceren.
 • Hij/zij staat open voor andere en nieuwe ideeën en zienswijzen.
 • Hij/zij is vlot bereikbaar bij vragen en kwesties en werkt binnen een open debatcultuur mee aan het oplossen ervan.

Een aanwezige bestuurder

 • Hij/zij heeft en maakt de tijd voor overleg over kleine en grote punten, zowel via mail, rechtstreeks via overleg of via telefoon of gsm.
 • Hij/zij bestudeert tijdig relevante interne en externe nota’s.
 • Hij/zij is niet enkel aanwezig op vergaderingen, maar tevens tijdens evenementen en organisaties van de Gymfed.
 • Hij/zij engageert zich om de operationele werking van de organisatie te ondersteunen voor die domeinen, waar hij/ zij effectief mee het verschil kan maken in positieve zin.
 • Hij/zij ziet en zoekt uitdagingen voor de organisatie op het vlak van bestuur, (sportieve) werking, financiën en logistiek.
 • Hij/zij denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de organisatie.

§3. De Raad van Bestuur mag niet samengesteld zijn uit louter leden van hetzelfde geslacht. Er dient over gewaakt te worden dat beide geslachten met een relevant aantal worden vertegenwoordigd.

§4. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De Raad van Bestuur vergadert minimaal vijf maal per jaar.

ARTIKEL 16

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht te geven aan een andere bestuurder.

Een bestuurder kan maximaal over 1 volmacht beschikken.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden neergelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of machtiging.

De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden overgedragen aan één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bestuurder, die alleen kunnen optreden. De bevoegdheid van bovengenoemde personen wordt afgebakend door de raad van bestuur die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ARTIKEL 19

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20. Openbaarheid van bestuur

§1. De actuele samenstelling van de Raad van Bestuur, met vermelding van de aanvang, einddatum en duur van elk afzonderlijk huidig mandaat, samen met de weergave van het aantal reeds opgenomen opeenvolgende mandaten per bestuurslid in het verleden, dient worden openbaar gemaakt door middel van de publicatie ervan op de officiële website van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. De in werking treding van dit artikel en de toepassing ervan, vangt aan vanaf de goedkeuring van de statutenwijziging, welke is ingediend tijdens de algemene vergadering van 30 maart 2017

§2. Van zodra de Raad van Bestuur de notulen van een vergadering heeft goedgekeurd, worden deze in een publiceerbare vorm openbaar gemaakt aan de buitenwereld door publicatie ervan op de officiële website van Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw.

§3. Er dient door de Raad van Bestuur op het einde van elk werkjaar een jaarverslag te worden opgemaakt betreffende haar werkzaamheden. Dit jaarverslag bevat onder meer volgende items:

 • Een overzicht van de gehouden vergaderingen
 • Het vermelden van mogelijke wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur.
 • Een rapportering inzake de voortgang van het beleidsplan.
 • Het vermelden van mogelijk ontstane onverenigbaarheden bij een of meerdere leden tussen hun mandaat in de organisatie en hun professioneel leven of lidmaatschap bij een andere organisatie.
 • In voorkomend geval een lijst met alle voordelen ontvangen door een of meerdere leden van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks als gevolg van het uitoefenen van het mandaat als bestuurslid in de organisatie.
 • Ondernomen acties en wijze van implementatie van de principes van “goed bestuur”. Het jaarverslag dient openbaar te worden gemaakt door middel van de publicatie ervan op de officiële website van Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw

ARTIKEL 21. Onverenigbaarheden

§1. Een mandaat in de Raad van Bestuur als bestuurder is onverenigbaar met een professionele functie bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw.

§2. De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met een leidinggevende functie bij een bedrijf of een organisatie dat rechtstreeks commerciële belangen heeft bij de werking van de federatie.

§3. De functie van lid van de raad van bestuur kan onverenigbaar zijn met een leidinggevende functie bij een

organisatie (publiek - of privaatrechtelijk ) die aantoonbaar belang of voordeel, commercieel of anders, haalt uit mogelijke beslissingen in de Raad van Bestuur, aangaande een activiteit, de organisatie van een event of het ontwikkelen van een initiatief (sportief, administratief, organisatorisch) in de ruimst mogelijke zin van de betekenis

§4. De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met eender welke functie, waardoor de mogelijkheid tot belangenvermenging of een ernstig vermoeden tot belangenvermenging, kan ontstaan.

§5. De functie van lid van de Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. is in principe verenigbaar met de functie van lid van de Raad van Bestuur bij een gymnastiekclub, tenzij er wordt aangetoond dat de betrokken bestuurder zich kennelijk schuldig maakt aan belangenvermenging

TITEL IV: DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 22

De raad van bestuur kan voor daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur. De samenstelling, delegatie van de bevoegdheden en de werking worden geregeld conform de regels vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, de ondervoorzitters of indien deze belet of afwezig is door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een effectief lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Het stemrecht van de effectieve leden wordt bepaald afhankelijk van het aantal aangeslotenen bij dit effectief lid. Een effectief lid bekomt één stem per honderd aangesloten leden of per deel ervan, met een minimum van één en een maximum van drie stemmen.

ARTIKEL 24

Voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het verlenen van ontlasting van de bestuurders, het uitsluiten van een lid, de ontbinding van de vereniging en de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk is alleen de algemene vergadering bevoegd.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 26

Deze algemene vergadering heeft plaats in de loop van de maand maart.

ARTIKEL 27

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daarvoor een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit bij aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 28

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen bij gewone brief of per E-mail tenminste 8 dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 29

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 30

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden. Een bijzondere meerderheid is evenwel vereist in gevallen voorzien door de wet.

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 31

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die minstens 15 dagen na de eerste algemene vergadering zal plaats hebben. Op deze vergadering kan een geldig besluit genomen worden, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met 4/5 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden besloten.

ARTIKEL 32

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel van de vereniging vereist.

ARTIKEL 33

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter of door twee bestuurders en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering. Elk lid ontvangt een afschrift van de notulen in bijlage bij de oproepingsbrief van de volgende algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 35

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 36

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten volgens de bepalingen in de vzw-wetgeving.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid als mede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel. Het bepalen van deze vereniging gebeurt door de algemene vergadering die de ontbinding beslist.

ARTIKEL 37

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk.

Statuten (aanpassing mei 2017)