Statuten

De stichters van de vereniging zijn:
Richard Vereecken, Robert Vermeyelen, Robert Daveloose, Jozef Mus, Mathieu Noten,

Marc Van de Venne, Mevr. Vereecken – Van SchootenNAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam : Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw en is de Nederlandstalige afdeling van de Koninklijke Belgische Turnbond vzw.

ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent – Zuiderlaan 13 in het gerechtelijke arrondissement Gent. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel de organisatie en ontwikkeling van de gymnastiek - in al haar facetten - in het Vlaamse land te bevorderen.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
De werking van de vereniging zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de decreten voor de erkenning en subsidiëring van sportfederaties, waaronder het decreet van niet-betaalde sportbeoefenaar, het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.
De vereniging aanvaardt de regels van de democratie en onderschrijft het Europees verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag betreffende de Rechten van het Kind.
De vereniging zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vereniging en bij haar aangesloten clubs tegen te gaan door een correcte toepassing van de bestaande wetgeving. Zij zal tevens sanctionerend optreden bij misbruiken.

ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden.LEDEN

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel in de plaats waar de vereniging haar zetel heeft. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6
Elke vereniging die behoort tot de Vlaamse Gemeenschap en die tot doel heeft de gymnastiek te beoefenen kan effectief lid worden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
Feitelijke verenigingen kunnen geen lid worden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Deze verenigingen worden vertegenwoordigd door één natuurlijk persoon. Enkel de natuurlijke personen die aangesloten zijn bij een vereniging, met als doel de gymnastiek te beoefenen, kunnen optreden als vertegenwoordiger van de feitelijke verenigingen.

ARTIKEL 7
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. De Raad van Bestuur kent de titel van erelid toe op basis van verdienstelijkheid. De voorwaarden worden bepaald in het huishoudelijk reglement. Adviserende leden kunnen door de Raad van Bestuur uitgenodigd op vergaderingen voor hun deskundigheid. De ereleden en adviserende leden hebben geen stemrecht.

ARTIKEL 8
De maximum bijdrage voor de effectieve leden bedraagt 500 Euro

ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Het ontslag zal onmiddellijk na dit schrijven ingaan.
Het lidmaatschap van effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald hebben binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning. Effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de gestelde termijn van de aanmaning worden geacht ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vijf leden. Enkel natuurlijke personen die lid zijn van en voorgedragen worden door een aangesloten vereniging of club bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw kunnen bestuurder worden.

ARTIKEL 12
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn opnieuw herkiesbaar.

ARTIKEL 13
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar bij gewone meerderheid der stemmen. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. Benoeming, herverkiezing, ontslag, aftreden en afzetting van de leden van de Raad van bestuur worden gepubliceerd.

ARTIKEL 14
Zo door vrijwillig ontslag, het aantal bestuurders is teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien door de eerstvolgende algemene vergadering.

ARTIKEL 15
De algemene vergadering kiest een voorzitter, een financieel beheerder, 1 ondervoorzitter en 6 leden.
De kandidaatstelling dient schriftelijk aan de Raad van Bestuur gericht te worden, minstens 3 weken voor de algemene vergadering. De kandidatuur wordt vergezeld van een curriculum Vitae en een motivatie. De voorzitter, financieel beheerder en ondervoorzitter worden op functie verkozen. De 6 andere leden worden vrij verkozen. De verdeling van de functies voor deze 6 leden gebeurt in onderling overleg op de eerstvolgende Raad van Bestuur.
De raad van bestuur wordt ambtshalve aangevuld met de directeurs. Deze personen hebben geen stemrecht in de raad van bestuur. Eén van de directeurs wordt aangeduid als secretaris generaal.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De raad van bestuur vergadert minimaal éénmaal om de drie maanden.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door een ondervoorzitter of indien deze belet of afwezig zijn door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 16
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden neergelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

ARTIKEL 18
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of machtiging.

De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden overgedragen aan één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bestuurder, die alleen kunnen optreden. De bevoegdheid van bovengenoemde personen wordt afgebakend door de raad van bestuur die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

ARTIKEL 19
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 20
De raad van bestuur kan voor daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur. De samenstelling, delegatie van de bevoegdheden en de werking worden geregeld conform de regels vastgelegd in het huishoudelijk reglement.ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, de ondervoorzitters of indien deze belet of afwezig is door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een effectief lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Het stemrecht van de effectieve leden wordt bepaald afhankelijk van het aantal aangeslotenen bij dit effectief lid. Een effectief lid bekomt één stem per honderd aangesloten leden of per deel ervan, met een minimum van één en een maximum van drie stemmen.

ARTIKEL 22
Voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het verlenen van ontlasting van de bestuurders, het uitsluiten van een lid, de ontbinding van de vereniging en de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk is alleen de algemene vergadering bevoegd.

ARTIKEL 23
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 24
Deze algemene vergadering heeft plaats in de loop van de maand maart.

ARTIKEL 25
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daarvoor een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit bij aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 26
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen bij gewone brief of per E-mail tenminste 8 dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 27
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 28
De Algemene Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden. Een bijzondere meerderheid is evenwel vereist in gevallen voorzien door de wet.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 29
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die minstens 15 dagen na de eerste algemene vergadering zal plaats hebben. Op deze vergadering kan een geldig besluit genomen worden, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met 4/5 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden besloten.

ARTIKEL 30
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel van de vereniging vereist.

ARTIKEL 31

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 32
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter of door twee bestuurders en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering. Elk lid ontvangt een afschrift van de notulen in bijlage bij de oproepingsbrief van de volgende algemene vergadering.REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 33
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 34
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten volgens de bepalingen in de vzw-wetgeving.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid als mede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel. Het bepalen van deze vereniging gebeurt door de algemene vergadering die de ontbinding beslist.

ARTIKEL 35
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk.