Kijk niet weg

Delphine Gosseye   ‐  Maandag 5 oktober 2020   ‐   Tweet

#wearegym

Samen naar een positief en veilig sportklimaat

Kijk niet weg, een campagne van hulplijn 1712 over grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector. Samen evolueren naar een positief en veilig sportklimaat.

Kijk niet weg

Hulplijn 1712 lanceert, in samenwerking met de Vlaamse overheid, een campagne over grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector. Met als centrale boodschap "Kijk niet weg" ligt de focus op het gedrag van omstaanders. Kijk als buitenstaander niet weg van situaties van grensoverschrijdend gedrag, ondersteun de persoon in kwestie en contacteer de hulplijn 1712. Omstaanders kunnen ook bijdragen tot een positief klimaat in de sportclub of cultuurorganisatie waar niet wordt weggekeken van het probleem. Een boodschap die wij als federatie ten volle ondersteunen.

Over hulplijn 1712

1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken en is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling.


Onafhankelijke onderzoekscommissie

Ook als federatie zetten wij onze schouders onder deze campagne en streven we naar een ethisch verantwoord sportklimaat. We nemen de recente getuigenissen betreffende onze Topsportwerking Toestelturnen meisjes ernstig en doen inzake deze materie enerzijds beroep op een onafhankelijke onderzoekscommissie. We roepen de betrokkenen op om hun getuigenissen bij deze commissie verder toe te lichten en garanderen een deskundige, neutrale en discrete behandeling. Met de aanbevelingen en richtlijnen alsook de geformuleerde adviezen van deze commissie zal Gymfed in de nabije toekomst aan de slag gaan.

Wie een verhaal met de commissie wil delen, kan in discretie en met vertrouwen contact opnemen via het e-mailadres meldpunt.gymnastiek@outlook.com.

Daarnaast heeft Gymfed ook de elite-gymnasten uitgenodigd die tijdens de Olympiade 2016-2020 hun loopbaan hebben beëindigd om die periode samen te evalueren. Sinds 2016 werden belangrijke inspanningen gedaan om erop toe te zien dat er op het hoogste niveau op een constructieve, pedagogisch verantwoorde en respectvolle wijze wordt samengewerkt met sporters, coaches en omkadering om de gezamenlijke doelstellingen, met name prestaties tijdens de grote tornooien, te realiseren. Omwille van die verschillende ondernomen acties nodigt Gymfed de ex-gymnasten van deze Olympiade vrijblijvend uit op een persoonlijk en vertrouwelijk overleg. Hiernaast werden deze gymnasten eveneens opgeroepen te getuigen bij de onafhankelijke onderzoekscommissie.

Gymtastisch sporten, daar staan we voor

Gezond sporten en het creëren van een ethisch verantwoord sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen binnen onze federatie. Psychisch of fysiek misbruik hoort in geen enkel geval thuis in eender welke club of op eender welk niveau. Samen met onze clubs stellen we alles in het werk om alle leden, zowel in de breedtesport als topsport, een Gymtastisch sportseizoen te bezorgen. Volgende actiepunten zijn van kracht en blijven we verder op inzetten:

  • Gymfed beschikt sinds 2015 over een ethisch adviesorgaan ter ondersteuning van haar algemene werking
  • Gymfed heeft een Ethisch adviesorgaan waarbij elke officiële klacht behandeld wordt
  • Gymfed heeft een Aanspreekpunt integriteit – Sportpsychologe Caroline Jannes
  • Gymfed moedigt al haar clubs aan een club API te hebben en organiseert opleidingen voor deze API’s
  • Gymfed heeft een gedrags- en ethische code voor trainers, juryleden, ouders en gymnasten
  • Gymfed zet verder in op het sensibiliseren van een ethisch verantwoord sportklimaat met de camapgne "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" (video's, social media, pancartes, …)
  • Gymfed geeft gewicht aan de categorie Ethiek binnen het kwaliteitsinstrument Q4Gym. Alle clubs die deelnemen aan competitie dienen dit label te behalen. Vanaf 2021 kan het label niet behaald worden indien de club geen API heeft en deze niet bekend wordt gemaakt via website/mailing aan de leden
  • Gymfed plant in 2021 de ontwikkeling van een mentale leerlijn waarbij de sporter centraal staat. De mentale leerlijn geeft de evolutie weer in mentale vaardigheden die een sporter doorheen de verschillende levensfasen kan doorlopen en beschrijft het algemeen positief stimulerend klimaat waarin een sporter zich optimaal kan ontwikkelen.
Gymfed wil blijven evolueren in het proces om een positief en veilig sportklimaat te garanderen. Als federatie blijven we alert voor een pedagogisch en verantwoorde sportomgeving voor al onze sporters en streven we steeds naar verbetering. Campagnes zoals deze van 1712 kunnen hierbij helpen en als federatie ondersteunen we deze dan ook ten volle.