Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een werknemer bent wanneer u handelt in dergelijke hoedanigheid, akkoord dat u bent gebonden aan de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Gelieve zich geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie die daarin is opgenomen indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

Toestemming
Als bezoeker of lid van www.gymfed.be ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren.

www.gymfed.be kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht dertig (30) dagen na datum van de publicatie ervan op deze website.


Lidmaatschap
Door je lid te maken van de ‘we are gym-community’ met een eigen profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn.

Je kan je alleen (persoonlijk) registreren op www.gymfed.be als je ouder bent dan 12. Minderjarigen moeten de toestemming vragen aan een ouder of wettelijke vertegenwoordiger voor ze een profiel aanmaken.

www.gymfed.be kan op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan je registratie als lid. Alle leden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze site.

www.gymfed.be kan in geval van misbruik op elk ogenblik en zonder verwittiging de dienst stopzetten en het account blokkeren.


Profielgegevens, berichten, foto's en andere publieke gegevens
Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. Je erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk.

Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij.

Publiek gemaakte gegevens mogen niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.


Klachtenprocedure
Heb je schadelijke of illegale gegevens op de website opgemerkt? Meld dit onmiddellijk aan info@gymfed.be
Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de teksten, beelden, informatie of gegevens en eventueel account).
De klachtenprocedure is in overeenstemming met artikel 14 van de EU-Richtlijn 2000/31/CE met betrekking tot electronic commerce.


Auteursrechten
Copyright www.gymfed.be. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan ze afdrukken voor privégebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever.

Wanneer een gebruiker publieke informatie, zoals teksten, foto's, beelden, tekeningen of grafieken invoert, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij profielpagina's, intekeningen, commentaren, omschrijvingen, recensies en dergelijke meer, verleent de gebruiker een ongelimiteerde toelating aan www.gymfed.be om deze gegevens te verspreiden, te verwerken, te verwijderen en aan te passen.

Iedereen kan een link leggen naar deze website of naar individuele producten of pagina's op de site. Hiervoor is geen toestemming vereist, tenzij gebruik gemaakt wordt van de frame-techniek en/of het voor de bezoeker onduidelijk wordt op welke website hij/zij zich nu juist bevindt.

Aansprakelijkheid

VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT EN MIDDELEN - AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE AARD VAN DE PUBLICATIES.

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. www.gymfed.be wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.

www.gymfed.be stelt alles in het werk om de site te onderhouden, de info is promotioneel en heeft vooral tot doel de gebruikers te informeren over ‘gymnastiek’. Gymfed kan echter niet waarborgen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren. www.gymfed.be geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt.

Gymfed.be zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van deze website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen profielpagina. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op je homepagina, commentaren,… maar ook voor de commentaren en intekeningen die anderen op je pagina publiceren. Je kan deze laatste eenvoudig verwijderen.

De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemmeling van de links. www.gymfed.be kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik.


Persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik
Deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en bijgevolg niet-commercieel gebruik, tenzij met toestemming van de Gymnastiekfederatie.

Je mag deze website niet gebruiken op een manier in strijd met het gewone en normale gebruik van het internet, voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in strijd is met andere in deze tekst bepaalde voorwaarden of nog in strijd met andere waarschuwingen en voorwaarden. Je dient de website in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal, voorzichtig en redelijk mens.


Waarschuwingen en aanduidingen
Je wordt verondersteld alle waarschuwingen en aanduidingen op deze site te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing verder gegaan wordt met het gebruik van de site wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.


Andere voorwaarden
Andere voorwaarden voor bepaalde diensten, zoals de gedragscode, privacy statement, waarschuwingen, softwarelicenties en prijsmededelingen, zijn annexen van onderhavige voorwaarden en vormen er aldus een geheel mee.


Toegang
Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren.

In geval van diefstal of misbruik van voormelde aanmeldingsgegevens zal de gebruiker gymfed.be hiervan onmiddellijk waarschuwen per e-mail op het adres info@gymfed.be met als onderwerp van het bericht "LOGIN".

Territoriaal gebruik

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS NIET TOEGELATEN IN LANDEN WAAR HET GEHEEL OF EEN DEEL VAN DE VOORWAARDEN DIE OP DEZE SITE TE VINDEN ZIJN NIET TOEGELATEN ZIJN VOLGENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZONDER DAT DIT DE GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST TOT GEVOLG HEEFT.

Geschillen

Het gebruik van deze site valt onder het Belgische recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de site of diensten van deze site zijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Gent bevoegd.

Versiedatum: 11/09/2015