Q&A - De eerste stap richting Topsport Trampoline

Phoebe De Potter   ‐  Vrijdag 7 okt 2022   ‐   Tweet

#wearegym

Foto: Christian Degroote
Foto: Christian Degroote


Recent werd het Trampolinecentrum Deinze opgezet als een eerste stap richting een gestructureerde Topsportwerking Trampoline. Ook benieuwd hoe dit exact in elkaar zit en wat de plannen voor de toekomst zijn? Ontwikkelingscoördinator Topsport Trampoline, Stijn Avau, vertelt er alles over. 

Wat is het Trampolinecentrum Deinze en wat zijn de doelstellingen?

‘Trampolinecentrum Deinze’ creëert een club-overschrijdende trainingscontext waarin trampoline-atleten met topsportambities op een zo professioneel mogelijke manier kunnen trainen en opgevolgd worden, met aandacht voor een holistische omkadering van het trainingstraject. Het doel is om beloftevolle talenten met topsportambities uit de Gymfedclubs te identificeren en hen in Deinze een begeleiding op topniveau te geven.

Tussen september 2021 en april 2022 werd hard gewerkt aan het Gymfed Topsportmodel voor trampoline, waarin beschreven wordt onder welke omstandigheden een atleet realistisch gezien een topsportniveau kan bereiken. Het Trampolinecentrum in Deinze is een piloot in het opzetten van een trainingsstructuur die atleten toelaat om te voldoen aan de vereisten binnen het Topsportmodel, voornamelijk om een voldoende- en kwalitatief hoogstaand trainingsvolume te halen. Het biedt ook ondersteuning aan gymnasten op fysiek vlak, zowel naar blessurepreventie toe als prestatieverbeterend. Het Opleidingscentrum staat steeds in nauw contact met Gymfed en legt verantwoording af aan Gymfed over keuzes die gemaakt worden in het programma en de carrière van atleten. Gymfed staat in voor de kwaliteitsbewaking van deze werking.

Er werd gekozen om in deze pilootfase met Sportac Deinze in zee te gaan, enerzijds omdat zij op vandaag het sterkste sportieve dossier konden voorleggen, anderzijds omwille van hun goede geografische ligging t.o.v. vele andere omliggende clubs uit Oost- en West-Vlaanderen.

Vormt het Trampolinecentrum Deinze een onderdeel van het topsportluik binnen Gymfed? 

  De cluboverschrijdende werking die we momenteel in Deinze creëren maakt integraal deel uit van de topsportaanpak voor trampoline die we vanuit Gymfed willen opzetten. In eerste instantie was er een benchmark nodig om te bepalen onder welke voorwaarden een gymnast realistisch gesproken mag denken aan topsport te doen. Daarom werd het Gymfed Topsportmodel voor trampoline uitgewerkt. Het uitgangspunt is het Gymfed Sportmodel en allerlei internationale benchmarks rond fysieke voorbereiding, krachttraining, trampoline-technische leerlijn, screening en testing, referentiescores, etc. Eén van de belangrijke uitkomsten is de noodzaak van een cluboverschrijdende topsport- en opleidingscontext in aanvulling op de bestaande clubwerkingen. Het soort investering en omkadering die nodig is om structureel en consequent met de wereldtop mee te draaien, is moeilijk te realiseren vanuit louter een clubcontext. Bovendien moet de ‘talent pool’ geografisch veel breder gemaakt worden dan de reikwijdte van één club en idealiter heel Vlaanderen en zelfs België omvatten.

  Hoe werden/worden gymnasten geselecteerd om in te stappen in deze opstart naar een topsportwerking Trampoline? Hoe gaat de talentidentificatie in z’n werk en welke gymnasten komen in aanmerking?

   Om aan Topsport te kunnen doen, heb je een bijzonder profiel nodig qua gymnast die op termijn kan groeien en scoren in 2 dimensies: 

   1. Intrinsieke factoren: denk maar aan fysieke en atletische capaciteiten (mobiliteit, kracht, coördinatie, belastbaarheid), mentale kwaliteiten (hoog zelfvertrouwen, durf, performance focus), emotionele elementen (toewijding, werkethiek, stressbestendig, groeimindset) en een sociaal aspect (coachbaar, past in de teamcultuur).
   2. Extrinsieke dimensie: wedstrijdresultaten, internationale ervaring, ervaring finales springen, gekende sprongen en plaats op de leerlijn.

   Wanneer een intrinsiek sterke atleet erin slaagt om ook topresultaten neer te zetten in de belangrijkste toernooien, dan spreken we van een ‘high-performer’. Zolang de wedstrijdresultaten uitblijven en een gymnast wel duidelijk over intrinsiek sterke capaciteiten beschikt, spreken we van een ‘high-potential’.

   Via 2 testdagen en diverse club-bezoeken werden in de zomermaanden van 2022 beloftevolle talenten (‘high potential’) uit de Vlaamse clubs in kaart gebracht en vervolgens samen met hun club-coach aangesproken met een uitnodiging om in te stappen in de opstart van een Topsportwerking Trampoline. In een eerste fase richt de werking zich vooral op jonge talenten uit de leeftijdsgroepen i9, i10, A11-12 en A13-14, al wordt niet uitgesloten dat er ook oudere gymnasten kunnen instromen.

   Zullen geselecteerde gymnasten voltijds in het Trampolinecentrum trainen of blijven zij deel van hun eigen club?

    Het is belangrijk om te benadrukken dat gymnasten niet voltijds in het Trampolinecentrum zullen trainen. Het Trampolinecentrum werkt ondersteunend voor de clubwerking daar waar ambitieuze en talentvolle gymnasten en coaches met topsportambities trainen. Er werd een uitwisselingsdynamiek opgezet die atleten moet toelaten om via een combinatie van club- en centrumtrainingen een voldoende aantal trainingsmomenten en -uren te halen om aan topsport te doen. Atleten blijven tot slot ook lid van hun eigen club en komen in wedstrijd uit voor de eigen club.

    Wat is de rol van de clubcoaches in deze werking?

    Clubcoaches krijgen in deze uitwisseling een belangrijke rol. Zij worden op zeer regelmatige basis bij de cluboverschrijdende werking betrokken en/of zelfs ingeschakeld. Het sportieve programma van de atleten wordt ook in samenspraak tussen de centrum-coaches en de club-coaches bepaald en opgevolgd via een online programma en de historiek (leerlijn, blessures, wedstrijdresulaten, aandachtspunten, mentaal welzijn, …) wordt voortdurend geregistreerd en gedeeld tussen club en Trampolinecentrum. 

    Hoe verloopt de instroom in deze regiowerking en vanaf welk leeftijd kan men instromen?

    Momenteel werd het Trampolinecentrum Deinze opgestart als een piloot voor minimaal 2 seizoenen, dus de periode september 2022 t.e.m. juni 2024, en werd er geopteerd om vooral de jonge leeftijdsgroepen te laten instromen. Er zullen vooral gymnasten uit categorieën i9, i10, A11-12 en A13-14 in het centrum trainen. Na de selectieperiode in de zomermaanden van 2022 en een proefperiode in de maand september, starten er voor het komende seizoen alvast 20 atleten.

    Het middellange termijn doel is om de instapleeftijd te verhogen, bij voorkeur naar categorie A11-12 of zelfs A13-14. Dit is echter afhankelijk van het opleidingssucces van jonge leeftijdsgroepen binnen clubs, waar we zien dat er op vandaag nog ondersteuning nodig is om gymnasten op voldoende jonge leeftijd op de juiste leerlijn te krijgen en/of de juiste omgeving te bieden om de basis voor topsport te leggen. Hierin helpen en ondersteunen is ook 1 van de doelen in het Topsportproject.

    Hoeveel trainingsuren per week zullen de gymnasten in het Trampolinecentrum Deinze trainen? Is dit aanvullend op de trainingsuren in de clubwerking?

     Dit is leeftijdsgebonden. Van de jongste leeftijdsgroepen (i9) wordt een beperkt sport-specifiek trainingsvolume verwacht omdat ze idealiter trampoline nog met andere sporten combineren. Zij worden dus bijvoorbeeld maar 1 keer per week in Deinze verwacht, naast 2 of 3 trainingen in eigen club. Naarmate gymnasten ouder worden neemt hun trainingsvolume toe en worden ze ook vaker in het Trampolinecentrum verwacht. Voor de categorie A13-14 is dit 3 à 4 keer per week, bovenop 3 à 4 trainingen in de eigen club.

     Hoe pakt men de combinatie met school en vele trainingsuren aan? Is dit gelijkaardig aan de Topsportwerking te Gent?

      Het opzet in het Trampolinecentrum is behoorlijk verschillend van het internaat in Gent zoals dat bestaat voor Toestelturnen. In de pilootfase van het project komen de trainingen boven op een normaal schoolritme voor de gymnasten. Hoewel dit een grote inspanning vergt van de gymnast en zijn/haar omgeving is dit voorlopig de enig mogelijke manier. Gymnasten kunnen bijvoorbeeld wel op eigen initiatief vrijstelling vragen van LO-lessen om die te gebruiken als studiemoment, maar dat moet geval per geval geregeld worden door de ouders met de school. Er werd (nog) geen kader voor uitgewerkt op vandaag. Wel wordt getracht om de gymnasten centraal te laten trainen op dagen waarop dat doorgaans het meest haalbaar is naar logistiek en tijdsbesteding toe: woensdag, vrijdag en zaterdag. Er is ook een groep (van de jongste leeftijdscategorie) die op maandagavond traint. De overige trainingen volgt de gymnast in zijn/haar eigen club, dichter bij huis, weliswaar met een afgestemd trainingsprogramma per atleet.

      Hoe ziet de omkadering binnen de regiowerking eruit?

       Er zijn 5 coaches structureel actief binnen het Trampolinecentrum in Deinze. De head coach en sportieve coördinator is Simon Timmerman, die samen met Roald Van den Abeele, Joris Geens, Jeroen Noens en Michael Goossens de gymnasten begeleiden op wekelijkse basis. Hiernaast zijn er 2 personen die structureel instaan voor begeleiding mentaal en fysiek: Jozefien Verhaeren is het aanspreekpunt integriteit (API) en psychologe, Justine Brodelet is kinésiste. Justine zal de atleten op regelmatige basis screenen, behandelen en opvolgen met het oog op enerzijds blessurepreventie, en anderzijds ‘performance enhancement’ op het fysieke vlak.

       Ook Gymfed voorziet ondersteuning en begeleiding voor de werking. Via de Ontwikkelingscoördinator Topsport Trampoline, Stijn Avau, hebben de coaches een klankbord en partner in de uitbouw van het Trampolinecentrum. Voorts staan op afroep diverse experts die verbonden zijn aan Gymfed ter beschikking in functie van de noden. Tot slot zijn er ook een aantal coaches op een niet-structurele manier verbonden aan de werking. Zij zorgen voor vervangingen waar nodig en/of specifieke expertise (bv. DMT) zodat het Trampolinecentrum steeds op volle capaciteit kan werken.

       Stijn Avau
       Joris Geens
       Jeroen Noens
       Justine Brodelet
       Michael Goossens
       Roald Van den Abeele
       Simon Timmerman
       Ik doe aan Trampoline en heb interesse in deze regiowerking, wat kan ik doen om gescout te worden?

        Om in aanmerking te komen voor het Trampolinecentrum heeft een gymnast 3 opties om selecteerbaar te zijn:

        1. Voor gymnasten in de leeftijdsgroepen i9 en i10 zal er jaarlijks in juni een centrale testdag doorgaan. Gymnasten die hier een voldoende hoge score behalen, worden uitgenodigd (in samenspraak met de clubcoach en de ouders).
        2. In het algemeen zal er gescout worden op de verschillende Gymfedwedstrijden door de coaches van het Topsportplatform en het Trampolinecentrum. Beloftevolle gymnasten en hun clubcoach zullen desgevallend worden gecontacteerd door de Ontwikkelingscoördinator Topsport Trampoline (Stijn Avau).
        3. Clubcoaches en vertegenwoordigers van het Topsportplatform Trampoline staan in permanent contact met elkaar, oa. met als doel om informatie uit te wisselen inzake beloftevolle talenten.

        In opties 2 en 3 zullen gymnasten ook aan een testbatterij onderworpen worden en/of voor een proefperiode toegevoegd worden aan de trainingsgroep.

        In geval van vragen of suggesties kunnen coaches en ouders steeds contact opnemen met de Ontwikkelingscoördinator Topsport Trampoline (Stijn Avau; stijnavau@gymfed.be).

        Reacties op dit bericht

        Om een reactie te plaatsen en reacties te bekijken moet je ingelogd zijn. Inloggen