Uittreksel Strafregister voor wie werkt met minderjarigen

Inge Doens   ‐  Vrijdag 4 augustus 2023   ‐   Tweet
Samen naar een ethisch sportbeleid in onze clubs

Sinds februari 2023 dienen trainers en vrijwilligers die met minderjarigen werken, een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de organisatie/club waarmee ze een overeenkomst afsluiten. Deze maatregel kadert in het Vlaams actieplan tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Op deze manier kan de club beter oordelen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken en indien nodig oordelen om de persoon in kwestie te weigeren o.b.v. (zeden)feiten.

Welke medewerkers vallen onder de nieuwe controleverplichting?

De controleverplichting van het strafregister geldt enkel voor het (op)nieuw aanstellen van medewerkers (o.a. trainers, coaches, ...) die voldoen aan de volgende 4 voorwaarden. De start van een nieuw seizoen wordt hier als een nieuwe aanstelling beschouwd.

  1. De medewerker is meerderjarig.
  2. De medewerker begeleidt minderjarigen.
  3. De medewerker begeleidt minderjarige sporters op structurele basis en heeft rechtstreeks contact met minderjarige sporters.
  4. De medewerker wordt door middel van een overeenkomst (op)nieuw aangesteld (contract, vrijwilligersovereenkomst, …). Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. 

Welke type strafregister moeten de werknemers voorleggen?

Enkel het model 596.2 is toegestaan. Dit model is specifiek voor contacten met minderjarigen.

Waaraan moet de controle voldoen?

Je dient als organisatie het uittreksel te controleren voor de beslissing tot aanstelling. Daarbij mag het uittreksel dat voorgelegd wordt niet ouder dan een maand zijn. Om makkelijk bij te houden wie al dan niet gecontroleerd werd binnen je organisatie, mag je (enkel) de naam van de persoon in kwestie en de datum van controle registreren. Verder mag je niets over het uittreksel (zoals een kopie of notities over de inhoud) bijhouden. 

Om de workload van de clubbestuurders minimaal te houden werd in de Trainers App een nieuwe module 'Documenten' toegevoegd. De club kan aan haar trainers/vrijwilligers documenten ter beschikking stellen en hierin actie vragen (lezen, ondertekenen en/of doorsturen). Aangezien het Uittreksel uit het Strafregister niet mag bijgehouden worden, is de werkwijze ingebouwd tot vernietigen van het document na goed-/afkeuren.

    Tot slot

    Een blanco uittreksel is geen garantie op nul risico. Om de risico's die buiten de wetgeving vallen zo veel mogelijk te vermijden, raden we aan om met de club extra maatregelen (zie o.a. Gedrags- en ethische code Gymfed, aanstellen en opleiden Aanspreekpunt Integriteit,...) te voorzien naast de formele verplichtingen van het decreet en blijven we met de Club- en de federatie API's werken aan een veilige omgeving voor onze sporters.