Actieplan vormt leidraad beleid gezond en ethisch sporten

Onze sporters op een ethisch verantwoorde en gezonde wijze hun favoriete sport levenslang laten beoefenen, een engagement waar we als Gymfed onze leiderschapsrol in opnemen. Concrete taken en acties gebundeld in een actieplan en een traject herstel & integratie vormen een volgende stap binnen de cultuurverandering in onze sport.

Op 16 april 2021 presenteerde Vlaams minister van Sport Ben Weyts het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie die naar aanleiding van de getuigenissen binnen de Topsportwerking Toestelturnen meisjes onze werking evalueerde. De commissie formuleerde 13 aanbevelingen die moeten bijdragen aan een geïntegreerd beleid waarbij een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat voorop staat.

Sinds de publicatie van het onderzoeksrapport heeft Gymfed verschillende acties en initiatieven opgestart of verdergezet ter bevordering van een gezond, ethisch en veilig (top)sportklimaat. In dat kader werd, eind mei 2021, als eerste initiatief de taskforce opgericht welke na haar opstart het volledige rapport aan een grondige oorzaak-analyse onderworpen heeft. Op basis van deze analyse en aanbevelingen werden 5 thematische werkgroepen geïnstalleerd die voor hun specifiek thema een concreet actieplan geformuleerd hebben. Een actieplan dat aan alle aanbevelingen in het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie moet beantwoorden en bijdraagt aan de cultuurverandering in onze sport.

Een actieplan met concrete taken en acties, dat is het resultaat van de dynamische werkgroepsessies van de 5 thematische werkgroepen. Deze werkgroepsessies leverden een veelheid aan ideeën en acties op, met als finaal resultaat een globale werkgroep-overschrijdende actielijst. De opmaak van het actieplan werd begeleid door een externe expert om een uniforme werkwijze overheen de 5 werkgroepen toe te passen en om linken/overlappingen tussen de vijf thema’s te detecteren en op te volgen.

“Met de uitrol van actieplan zetten we opnieuw belangrijke stappen. Het actieplan is het resultaat van dynamische werkgroepsessies met verschillende experten, de uitrol ervan is een continue proces met aanvullingen en bijsturingen. Dit actieplan vormt nu en in de toekomst de leidraad voor het beleid van Gymfed op vlak van gezond en ethisch sporten waarbij we permanent blijven waken over de opvolging van de geïmplementeerde acties”, verduidelijkt Ilse Arys, Algemeen manager Gymfed.

De actielijst werd aan de taskforce en aan de expertencommissie voorgelegd en op basis van hun feedback werd voor elk thema een jaarplan 2022 opgemaakt. Gymfed zal op regelmatige basis communiceren over de gemaakte vooruitgang binnen dit proces.

Bekijk hier een toelichting over het actieplan